Văn phòng Viện

1. Nhân sự

- Chánh Văn phòng: Nguyễn Duy Hưng (TSNN - NCVC)

- Phó Chánh Văn phòng - Kế toán trưởng: Hoàng Thị Tuyết Nhung (ThS - KTV)

- Phó Chánh Văn phòng: Đoàn Thị Phi Yến (ĐHNN - CVC)

- Phó Chánh Văn phòng: Nguyễn Thị Chăm Hoa (ĐHNN - KTV)

2. Chức năng

Thực hiện công tác nghiệp vụ về tổ chức cán bộ, phát triển nguồn nhân lực, chế độ chính sách, lao động tiền lương, hành chính quản trị, văn thư lưu trữ, hoạt động của các tổ chức đoàn thể và các chính sách xã hội khác có liên quan, quản lý cơ sở hạ tầng, vật tư, tài sản của cơ quan.

Xây dựng kế hoạch tài chính hàng năm, hạch toán, quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Viện. Thực hiện Luật ngân sách và chế độ chi tiêu do Bộ Tài chính ban hành. Giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn tài chính của Viện.

3. Nhiệm vụ

1. Xây dựng kế hoạch về nhân sự, quy hoạch cán bộ, tổ chức bộ máy, đào tạo cán bộ ngắn và dài hạn phục vụ cho công tác nghiên cứu.

2. Xây dựng kế hoạch lao động tiền lương, tuyển dụng, bổ nhiệm, sắp xếp đội ngũ cán bộ viên chức và người lao động;

3. Xây dựng ban hành và kiểm tra đôn đốc thực hiện các nội quy, quy chế, điều lệ đảm bảo hoạt động của cơ quan theo đúng quy định của Nhà nước.Thực hiện pháp lệnh văn thư lưu trữ, pháp lệnh bảo vệ bí mật quốc gia.

4. Thực hiện công tác quản lý cán bộ, các chế độ lao động tiền lương, thanh kiểm tra, an toàn lao động, thi đua khen thưởng, quân sự, phòng chống cháy nổ và chế độ chính sách khác theo đúng quy định của Nhà nước.

5. Quản lý cơ sở hạ tầng: Nhà làm việc, nhà tập thể, nhà xưởng, hệ thống điện nước, trang thiết bị làm việc, và các tài sản khác; Quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ Lãnh đạo Viện và cán bộ viên chức; Quản lý và phục vụ khách trong và ngoài nước theo đúng quy định hiện hành.

6. Quản lý, sử dụng có hiệu quả tài sản, đất đai, cơ sở vật chất của Viện.

7. Khai thác, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn Ngân sách, nguồn thu từ các hoạt động chuyển giao công nghệ của Viện.

8. Xây dựng kế hoạch tài chính, tổ chức hạch toán kế toán theo chế độ tài chính của đơn vị sự nghiệp có thu, cân đối thu chi đáp ứng các hoạt động của Viện.

9. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát công tác tài chính kế toán của các đơn vị trực thuộc Viện. Kiểm tra việc quản lý, sử dụng các loại vật tư tài sản; Kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, kỷ luật thanh toán và các chế độ chính sách của Nhà nước.

10. Thực hiện báo cáo định kỳ và đột xuất hàng tháng quý, năm cho Lãnh đạo Viện.

11. Thực hiện công tác duyệt dự toán, quyết toán tài chính năm đối với đơn vị cấp trên.

12. Tham mưu giúp Viện trưởng về các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, sử dụng các nguồn kinh phí đúng mục đích và có hiệu quả nhằm không ngừng củng cố hoàn thiện công tác kế toán trong Viện.

4. Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024.38276254

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top