Phòng Khoa học và Hợp tác Quốc tế

1.Nhân sự / Nguồn lực

Phó trưởng phòng phụ trách: Lê Thị Hà (ThS - NCVC)

Phó trưởng phòng: Trần Tố Tâm (TSNN - NCVC)

2. Chức năng:  
Tham mưu, giúp lãnh đạo Viện quản lý các mặt công tác: định hướng, kế hoạch khoa học, nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ, thông tin, đào tạo, hợp tác Quốc tế và chuyển giao công nghệ về rau, quả, hoa và cây cảnh. Tham gia quản lý vật tư, trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu.

3. Nhiệm vụ:
1. Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế ngắn hạn và dài hạn của Viện.
2. Hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề cương, nội dung nghiên cứu, xây dựng dự toán kinh phí theo đúng quy định của nhà nước.
3. Thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá nội dung, tiến độ thực hiện và nghiệm thu các hoạt động Khoa học công nghệ của Viện.
4. Tham gia quản lý vật tư, tài sản, trang thiết bị phục vụ cho công tác nghiên cứu.
5. Tham gia xây dựng kế hoạch và quản lý công tác đào tạo, thông tin, thư viện xuất bản, phục vụ cho các hoạt động khoa học công nghệ của Viện.
6. Tham gia tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo, tập huấn kỹ thuật chuyên ngành.
7. Xây dựng kế hoạch đào tạo đội ngũ cán bộ có trình độ cao phục vụ cho công tác nghiên cứu của Viện.

4. Thông tin liên hệ

Điện thoại: 0243.8276275

Địa chỉ: Viện Nghiên cứu Rau quả, Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội.

Trang thông tin điện tử của Viện nghiên cứu Rau quả
Địa chỉ : Thị trấn Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội
Điện thoại : 84-024.38276254 - Fax : 84-024.38276148
Email : info@favri.org.vn Website : http://favri.org.vn

Top